در چهل و هشت ساعت نخستی که از آغاز «کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی» می گذرد، 218 نفر فرم عضویتِ در کمپین را پر کرده اند و هر کدام یک تا سه زندانی سیاسی را به عنوان اعضای خانواده ی خود برگزیده اند. یعنی 218 نفر متعهد شده اند که تا زمان آزادی آن یک تا سه عضوِ خانواده ی خود، برایشان آهسته و پیوسته فعالیت کنند. مبارک است!

Advertisements