خبرگزاری های دولتی را که باز کنی، یکی از اولین خبرها خبری است درباره تجمع امریکایی ها در مخالفت با جنگ و تحریم علیه ایران (+، +). اما در میان این خبرها که همه به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده اند، خبری از حضور بچه های سبز نیویورک نیست. کسانی که دیروز در میدان تایمز و در کل مسیر تظاهرات گل کاشتند. در خبرهای رسانه های دولتی ایران نه نشانی از تابلوهای سبز خیابان هست، نه نشانی از پلاکاردها، نه نشانی از دستبندهای سبز. هیچ اشاره ای به حضور جمعیت غالبِ دموکراسی خواهیِ ایرانی میان جمعیت نشده است. رجانیوز فقط جایی نوشته است که پنجاه نفر با پلاکارد سبز آمده بودند که گفته می شود سلطنت طلب و مجاهدین هستند!– این عکس ها را از تظاهراتِ دیروز نیویورک گرفتم. بگذاریدشان کنار عکس های فارس که یک تصویر را از نُه جهت نشان داده است 🙂 به قول میرحسین «نقشه مار می کشند تا شما را به بیراهه ببرند.»– برای مقابله با رسانه هایی که اخلاق و ادبِ رسانه ای را رعایت نمی کنند، و برای آشکار سازیِ حقیقت، عکس ها را این جا می گذارم بلکه خرده رسانه های ما بتوانند ابررسانه های آن ها را به چالش بگیرند–

راستی شعار ما ساده بود و سر راست: نه به جنگ / نه به تحریم / نه به دیکتاتوری / آری به دموکراسی

Advertisements