هاله خانم

2011/06/05

هاله خانم! حتمن خبر داری که دیروز چند نفر از بچه های نازنین شهرمان جمع شدند میدان قهرمانان و به یادت بوده اند. می گویم خبر داری چون می دانم روح شما همان حوالی بوده است. لابد نشسته بودی کنار بچه ها، همان جای خالی سمت راست، و عکس پدر بزرگوارت را به آغوش گرفته بودی. این بار اما با آسودگی. می دانم این روزها سرت شلوغ است. یک پایت میدان قهرمانان بوداپست است، یک پا حسینیه ارشاد تهران، یکی میدان ترافلگار لندن، یکی تورنتو. شده ای روح جمعی ملت ما. مبارک ات باشد این مقام. مبارک باشد جاودانگی ات.

Advertisements